Regulamin

 

REGULAMIN WYKONYWANIA SKOKÓW TANDEMOWYCH
obowiązujący w Ośrodku Szkolenia Spadochronowego PL/CTO-132/2009, SKYDIVE.PL Sp. z o.o. z siedzibą w
L. Kondratowicza 37, 03-285 Warszawa
(dalej: „REGULAMIN”)

§ 1.
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa wzajemne obowiązki SKYDIVE.PL i Nabywcy w zakresie zakupu i realizacji usługi oraz SKYDIVE.PL i Uczestnika w zakresie wykonania usługi skoku tandemowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Na cele Regulaminu przyjmowane są niniejsze definicje:
 1. Instruktor – skoczek spadochronowy uprawniony do realizacji skoków tandemowych z pasażerami, wyznaczony przez SKYDIVE.PL do realizacji skoku tandemowego
 2. Nabywca – osoba, która nabywa Voucher dla Uczestnika
 3. Uczestnik – każda osoba, która na podstawie zakupionego Vouchera jest uprawniona do odbycia lotu w charakterze pasażera.
 4. Skok tandemowy – skok spadochronowy wykonywany przez Instruktora z Uczestnikiem, zgodnie z przepisami Załącznika 4 do rozporządzenia MTBiGM z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1497)
 5. SKYDIVE.PL – Ośrodek Szkolenia Spadochronowego PL/CTO-132/2009, SKYDIVE.PL Sp. z o.o. z siedzibą w L. Kondratowicza 37, 03-285 Warszawa.
 6. Voucher – wydrukowane potwierdzenie zakupu usługi Skoku tandemowego, ze wskazaniem orientacyjnego czasu trwania tego lotu.
 1. Każda osoba korzystająca z usług SKYDIVE.PL w zakresie Skoku tandemowego jest zobowiązana przestrzegać postanowienia Regulaminu.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do akceptacji Regulaminu oraz do podpisania Oświadczenia Uczestnika Skoku Tandemowego wyrażającego jego zgodę na wykonanie Skoku tandemowego. Jeżeli Uczestnik nie jest osobą pełnoletnią, wówczas ww. dokumenty muszą zostać podpisane przez jego opiekuna prawnego, który musi być obecny na lotnisku i wziąć udział w szkoleniu Uczestnika. W przypadku, kiedy usługę wykonania Skoku tandemowego zakupuje Nabywca, jest on zobowiązany do zapoznania Uczestnika z Regulaminem. Brak akceptacji Regulaminu upoważnia SKYDIVE.PL do odmowy realizacji usługi, bez prawa do wysuwania jakichkolwiek roszczeń ze strony Uczestnika lub Nabywcy.
 3. SKYDIVE.PL wykonuje Skoki tandemowe zgodnie z przepisami Załącznika 4 do rozporządzenia MTBiGM z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1497).

§ 2.
Zakup Vouchera

 1. Zakup vouchera odbywa się bezpośrednio u SKYDIVE.PL lub u pośredników przez niego wskazanych. Nabywca może samodzielnie wydrukować voucher, pod warunkiem możliwości odczytania z niego kluczowych danych umożliwiających identyfikację istotnych warunków umowy.
 2. W przypadku zakupu Vouchera bezpośrednio u SKYDIVE.PL procedura zakupu obejmuje następujące działania:
 1. wejście na stronę dodawania nowej rejestracji – dokonywania zakupu USŁUGI poprzez kliknięcie przycisku „kup PREZENT”, „REJESTRUJ”, „KUP SKOK” (www.skydive.pl/tandem_rejestruj.php) oraz wybranie liczby osób, terminu, oraz miejsca realizacji USŁUGI,
 2. uzupełnienie danych niezbędnych do dokonania rejestracji, klikniecie przycisku „następny krok”,
 3. wybranie sposobu dokonania zapłaty (pełna kwota lub zadatek), jak również sposobu w jaki zostanie Nabywcy dostarczony Voucher (lub email z potwierdzeniem rezerwacji), rachunek/fakturę/paragon,
 4. dokonanie płatności online u wybranego operatora (Platnosci.pl oraz Przelewy24.pl) ,
 5. po dokonaniu wprowadzenia danych z lit. a)-d) generowane jest potwierdzenie rejestracji,
 6. po dokonaniu zapłaty Nabywca otrzymuje poprzez e-mail Voucher stanowiący potwierdzenie dokonanego zakupu.
 7. przypadku dokonania rejestracji bez dokonania opłaty Skok tandemowy nie zostanie zrealizowany bez dalszego kontaktu ze strony Nabywcy.
 8. w przypadku dokonania rejestracji bez dokonania opłaty (płatność gotówką) Skok tandemowy ma status niepotwierdzony i wymaga kontaktu z CENTRUM REZERWACJI.
 1. Zawarcie umowy następuje z momentem, w którym Nabywca lub Uczestnik zaznacza widoczne na ekranie pole obok napisu „akceptuję regulamin”, co oznacza zapoznanie się i zaakceptowanie warunków Regulaminu. Od tego momentu przyjmuje się, iż Nabywca lub Uczestnik zawarł z SKYDIVE.PL umowę.
 2. Możliwe jest również dokonanie zamówienia Skoku tandemowego przez telefon. W takiej sytuacji Regulamin również jest wiążący dla stron, o czym Nabywca każdorazowo jest informowany w mailu potwierdzającym dokonanie zamówienia.
 3. W przypadku, kiedy Nabywca dokonuje zamówienia przez telefon za moment zawarcia umowy uważa się moment wpłaty całości ceny i jest to również jednoznaczne z tym, że Nabywca i Uczestnik zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.
 4. Warunkiem otrzymania potwierdzenia rezerwacji email lub Vouchera jest dokonanie opłaty w wysokości podanej na stronie internetowej www.skydive.pl. Kwota tam podana zawiera odpowiedni podatek VAT.
 5. Przekazanie płatności lub wpłaty zadatku może nastąpić w następujący sposób:
 1. poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy SKYDIVE.PL,
 2. gotówką – w przypadku osobistego odbioru koperty w biurze SKYDIVE.PL
 3. z wykorzystaniem wszelkich sposobów płatności akceptowanych przez systemy płatności bezpośrednich (tj. Platnosci.pl lub Przelewy24), jako partnera SKYDIVE.PL
 1. Wpłatę uznaje się za dokonaną z chwilą jej wpływu na rachunek SKYDIVE.PL w Banku Handlowym S.A. o nr: 77 1030 0019 0109 8530 0032 2038, z chwilą zaksięgowania jej przez serwis Platnosci.pl, Przelewy24.pl lub inny serwis o podobnym charakterze, z chwilą wpłacenia jej w kasie biura SKYDIVE.PL z chwilą uregulowania płatności za pobraniem kurierowi lub listonoszowi, lub dokonania płatności w kasie sklepu zgodnie z postanowieniami
 2. Koperta, zawierająca Voucher, rachunek/fakturę/paragon jest dostarczana do Nabywcy lub Uczestnika (wg wyboru Nabywcy) w następujący sposób:
 1. za pośrednictwem Poczty Polskiej na podany w zamówieniu adres. Nadanie przesyłki następuje w ciągu 3 dni roboczych od zaksięgowania płatności na rachunku SKYDIVE.PL ale jest uzależnione od pracy poczty, za co SKYDIVE.PL nie ponosi odpowiedzialności,
 2. za pośrednictwem uznanej na rynku firmy kurierskiej na podany w zamówieniu adres, zwykle następuje to w ciągu 1-2 dni roboczych od zaksięgowania płatności na rachunku SKYDIVE.PL ale jest uzależnione od pracy tego przedsiębiorstwa, za co SKYDIVE.PL nie ponosi odpowiedzialności,
 3. Nabywca może również – bezpośrednio po dokonaniu zakupu – otrzymać Voucher w postaci linku umożliwiającego pobranie z SYSTEMU pliku PDF z wizualizacją Vouchera. Nabywca lub Uczestnik może wydrukować plik zawierający Voucher jest on wówczas równoważny z Voucherem wysyłanym przez SKYDIVE.PL pod warunkiem, że jego cena została w 100% opłacona przez Nabywcę.
 1. Voucher obejmuje rodzaj skoku wskazanego w ofercie. Voucher jest realizowany na okaziciela.

§ 3.
Rezerwacja, zmiana terminu i odwołanie Skoku tandemowego

 1. Voucher jest ważny 12 miesięcy od dnia zakupu. Po upływie ważności vouchera SKYDIVE.PL nie jest zobowiązany do realizacji jakichkolwiek świadczeń z tytułu realizacji Vouchera, a Nabywcy ani Uczestnikowi nie przysługują żadne roszenia wobec SKYDIVE.PL. Przed upływem terminu ważności Vouchera, Nabywca lub Uczestnik mogą raz dokonać wydłużenia terminu ważności. Wydłużenie jest warunkowane wniesieniem dodatkowej opłaty, zgodnie z cennikiem zawartym na stronie www.skydive.pl/cennik.
 2. Skoki spadochronowe realizowane są w sezonie od kwietnia do końca października. Voucher można wykorzystać wyłącznie w okresie sezonu skoków.
 3. Uczestnik może zarezerwować termin Skoku tandemowego po wcześniejszym kontakcie ze SKYDIVE.PL na dane kontaktowe wskazane na voucherze. Termin wykonania Skoku tandemowego będzie uzależniony od warunków atmosferycznych a także możliwości operacyjnych i technicznych SKYDIVE.PL.
 4. W każdym wypadku, w ciągu 14 dni od otrzymania Vouchera (link email lub przesyłką), jeżeli nie został on jeszcze zrealizowany lub zarezerwowany, Nabywca może odstąpić́ od umowy i zrezygnować́ z realizacji Vouchera bez podania przyczyn. Odstąpienie od umowy wymaga skutecznego doręczenia do SKYDIVE.PL oświadczenia w formie pisemnej. Możliwe jest przesłanie skanu oświadczenia na adres [email protected]. Warunkiem uznania odstąpienia za skuteczne jest zwrot VOUCHERA wraz z dowodem zakupu wystawionym za dokonanie danej płatności. Wówczas SKYDIVE.PL w terminie 14 dni roboczych zwraca pełną opłatę tą samą formą jaką Nabywca dokonał wpłaty.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, kiedy termin Skoku tandemowego został zarezerwowany.
 6. W przypadku pogody uniemożliwiającej wykonanie skoków w zaplanowanym terminie SKYDIVE.PL skontaktuje się z Nabywcą lub Uczestnikiem telefonicznie na podany podczas rejestracji online numer telefonu, aby wspólnie ustalić nowy termin Skoku tandemowego. Zmiana terminu Skoku tandemowego z powodu opisanego w niniejszym ustępie nie wiąże się z dodatkową opłatą.
 7. Nabywca lub Uczestnik mogą zmienić termin Skoku tandemowego tylko raz w okresie ważności Vouchera. Zmiana zgłoszona na co najmniej 5 dni przed zarezerwowanym terminem nie wiąże się z opłatami dodatkowymi. Zmiana zgłoszona na mniej niż 5 dni przed zarezerwowanym terminem wymaga do skuteczności dodatkowej opłaty w wysokości 50% kwoty za opłacony skok. Bez dodatkowej opłaty zmiana nie jest możliwa.
 8. Rezygnacja ze Skoku tandemowego po umówieniu terminu skoku, jeżeli nie zachodzą okoliczności określone w ust. 3 – 6 uniemożliwia Uczestnikowi oraz Klientowi prawo domagania się zwrotu wynagrodzenia.
 9. Odwołanie Skoku tandemowego po upływie terminu wskazanego w ust. 5 lub niestawienie się na umówiony termin jest równoznaczne ze zrealizowaniem vouchera.
 10. W przypadku, kiedy dojdzie do zagubienia lub zniszczenia Vouchera a termin jego realizacji jeszcze nie minął i nie został on jeszcze zrealizowany, możliwe jest, ale wyłącznie na wniosek Nabywcy lub Uczestnika i za okazaniem dowodu zakupu, wystawienie duplikatu Vouchera.
 11. SKYDIVE.PL może zmienić miejsce wykonywania Skoku tandemowego. W takiej sytuacji Uczestnik ma prawo wykonania skoku w zmienionej lokalizacji lub nieodpłatnej zmiany terminu Skoku tandemowego. Nowy termin jest wyznaczany zgodnie z zasadami rezerwacji terminu pod warunkiem, że nie będzie on wcześniejszy niż termin wskazany przez SKYDIVE.PL.

§ 4.
Zasady realizacji Skoku tandemowego

 1. SKYDIVE.PL świadczy dla Uczestnika usługę Skoku tandemowego tylko po zarejestrowaniu się na stronie SKYDIVE.PL na podstawie ważnego Vouchera.
 2. Skok tandemowy jest wykonywany zgodnie z warunkami sprzedaży, w szczególności w zakresie miejsca Skoku tandemowego, wysokości zrzutu, sposobów wykonania skoku i postanowień dodatkowych.
 3. Skoki tandemowe wykonywane są tylko w warunkach niezagrażających bezpieczeństwu Uczestnika i Instruktora. Nie wykonuje się Skoków tandemowych podczas burzy, opadów atmosferycznych lub przy bardzo silnym wietrze. Ocena stanu pogody należy do SKYDIVE.PL i ma charakter ostateczny. Zgoda na realizację usługi Skoku tandemowego jest równoważna z akceptacją przez Nabywcę i Uczestnika zasady ostatecznego charakteru decyzji SKYDIVE.PL we wskazanym zakresie.
 4. Długość lotu i Skoku tandemowego podana na Voucherze jest orientacyjna i zależy m.in. od warunków atmosferycznych. W przypadku konieczności zapewnienia bezpieczeństwa operacji lotniczej dowódca statku powietrznego ma prawo podjąć decyzję o lądowaniu przed wykonaniem zrzutu skoczków. Ewentualne powtórzenie lotu zależy od decyzji SKYDIVE.PL, podjętej w oparciu o panujące warunki meteorologiczne i sytuację w przestrzeni powietrznej.
 5. Uczestnik jest zobowiązany do stawienia się w umówionym miejscu odbycia Skoku tandemowego co najmniej 1,5h przed umówioną godziną startu. W przypadku spóźnienia Uczestnik zobowiązany jest poinformować o tym fakcie SKYDIVE.PL telefonicznie pod nr 500 002 779 z maksymalnie dużym wyprzedzeniem. W przypadku spóźnienia czas oczekiwania na Skok tandemowy może zostać wydłużony lub SKYDIVE.PL może odmówić realizacji skoku w wybranym terminie, a w przypadku spóźnienia przekraczającego 60 minut od godziny podanej w pkt. 1, dodatkowo SKYDIVE.PL nie jest zobowiązane do proponowania nowego terminu skoku. Niewykonanie skoku z przyczyny wskazanej w niniejszym punkcie nie stanowi podstawy do wysuwania jakichkolwiek roszczeń przez Uczestnika wobec SKYDIVE.PL.
 6. Godzina podana w Voucherze na Skok tandemowy nie jest godziną skoku, a godziną o której SKYDIVE.PL będzie oczekiwać przybycia Uczestnika na lotnisko. Na realizację Skoku tandemowego należy zarezerwować min. 4 godziny. Czas oczekiwania od przyjazdu do skoku wynosi ok. 1,5 godziny, a SKYDIVE.PL działa w celu zapewnienia by czas oczekiwania był jak najkrótszy. Czas oczekiwania może zostać zmieniony ze względu na warunki meteorologiczne lub specyfikę operacji lotniczych i może on wydłużyć się nawet do kilku godzin.
 7. Maksymalna waga Uczestnika, aby skok mógł zostać wykonany, wynosi 105 kg. Minimalny wzrost Uczestnika wynosi 130 cm. Maksymalny wzrost Uczestnika skoku wynosi 200 cm. Uczestnik musi podać swoją aktualną wagę, a w przypadku polecenia Dowódcy lub pracownika SKYDIVE.PL poddać się ważeniu w celu możliwości obliczenia arkuszu masy i wyważenia.
 8. Niezależnie od ust. 7, Skok tandemowy Uczestnika ważącego powyżej 95 kg wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 100 PLN brutto. W przypadku niedokonania opłaty, SKYDIVE.PL ma prawo odmowy wykonania Skoku tandemowego bez możliwości zwrotu wynagrodzenia.
 9. Uczestnik może poruszać się po płycie lotniska tylko pod nadzorem osoby wskazanej przez SKYDIVE.PL.
 10. Od momentu zajęcia miejsca w statku powietrznym do czasu jego opuszczenia po zakończonym locie, Uczestnik ma obowiązek bezwzględnego wykonywania wszystkich poleceń Dowódcy lub Instruktora. W czasie kołowania na start a także startu, lotu i lądowania, Dowódca oraz Instruktor są osobami uprawnionymi do podejmowania każdej decyzji związanej z wykonaniem lotu / skoku lub jego zakończeniem.
 11. Po lądowaniu na lotnisku Uczestnik schodzi z lotniska pod nadzorem Instruktora.

§ 5.
Odpowiedzialność SKYDIVE.PL

 1. SKYDIVE.PL jest odpowiedzialny za bezpieczne wykonanie operacji lotniczej oraz Skoku tandemowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności:
 1. Wykonanie operacji sprawnym statkiem technicznym i sprawnymi spadochronami,
 2. Wyznaczeniem na Dowódcę statku powietrznego oraz Instruktora osoby z odpowiednimi uprawnieniami, licencjami lotniczymi, ważnymi badaniami lekarskimi i odpowiednim doświadczeniem,
 3. Niewykonanie Skoku tandemowego w przypadku niekorzystnych prognoz meteorologicznych,
 4. Korzystanie z lotnisk/lądowisk dopuszczonych do operacji lotniczych.
 1. SKYDIVE.PL jest odpowiedzialny za realizację Skoku tandemowego w umówionym terminie, z uwzględnieniem postanowień określonych w § 2 Regulaminu.
 2. SKYDIVE.PL odpowiada za wstępne przeszkolenie Uczestnika w zakresie zachowania na pokładzie statku powietrznego.
 1. Osoba wskazana przez SKYDIVE.PL udziela Uczestnikowi instrukcji z zakresu:
 1. Sposobu wykonania lotu, zachowania się w powietrzu i w kabinie statku powietrznego,
 2. Sposobu wyjścia z samolotu, wykonania skoku, zachowania się w powietrzu i lądowania,
 3. Materiałów zakazanych do wniesienia na pokład statku powietrznego,
 4. Zasad zachowania się w sytuacji niebezpieczeństwa,
 5. Poruszania się po płycie lotniska/lądowiska,
 6. Innych zagadnień związanych z bezpieczeństwem operacji lotniczej.
 1. SKYDIVE.PL odpowiada za umieszczenie w widocznych miejscach listy materiałów zabronionych do wnoszenia na pokład statku powietrznego.
 2. SKYDIVE.PL odpowiada za organizację ruchu Uczestnika po lotnisku. W każdym przypadku Uczestnik ma obowiązek wykonywania poleceń i instrukcji osób wskazanych przez SKYDIVE.PL.
 3. SKYDIVE.PL może zawiesić wykonywanie skoków z powodów technicznych, ograniczeń ruchowych, meteorologicznych lub innych przypadkach związanych z bezpieczeństwem wykonywania lotów i zgodności z przepisami prawa w tym prawa lotniczego. W takich przypadkach Nabywca lub Uczestnik może ustalić nowy termin wykonania skoku. Zmiana terminu skoku przez SKYDIVE.PL nie wiąże się z dodatkową opłatą. Zmiana terminu skoku uzgodniona z Nabywcą lub Uczestnikiem przez SKYDIVE.PL, a wynikająca z ww. okoliczności, nie wiąże się z żadnym zadośćuczynieniem na rzecz Nabywcy i Uczestnika ani prawem do zwrotu opłaty za skok. SKYDIVE.PL może czasowo lub na stałe zmienić lokalizację wykonywania skoków z powodów opisanych wyżej. Zmiana ta nie upoważnia Nabywcy i Uczestnika do zwrotu opłaty za skok.

§ 6.
Odpowiedzialność
Uczestnika

 1. Uczestnik jest odpowiedzialny za każdą szkodę, którą spowodował swoim zachowaniem podczas obecności na lotnisku i w statku powietrznym.
 2. Uczestnik ma obowiązek podania swoich danych osobowych osobie wskazanej przez SKYDIVE.PL. Uczestnik ma obowiązek bezwzględnego wykonywania poleceń Dowódcy statku powietrznego, Instruktora oraz osób wskazanych przez SKYDIVE.PL do obsługi Uczestników.
 3. Uczestnik nie może wnosić na pokład statku powietrznego materiałów niebezpiecznych. Uczestnik nie może także:
 1. Znajdować się pod wpływem alkoholu ani innych środków odurzających, jak również zażywać ich na pokładzie statku powietrznego,
 2. Palić wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów na pokładzie statku powietrznego,
 3. Zachowaniem powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa operacji lotniczej,
 4. Utrudniać wykonywanie czynności personelowi SKYDIVE.PL,
 5. Zachowywać się w sposób stwarzający niebezpieczeństwo na lotnisku przed rozpoczęciem i po zakończeniu Skoku tandemowego,
 6. Odmówić poddania się zważeniu na polecenie Dowódcy.
 1. Uczestnik jest odpowiedzialny za szkodę, jaką poniósł SKYDIVE.PL w wyniku lądowania z powodu wystąpienia co najmniej jednej z przesłanek określonych w ust. 3. Jeżeli zachowanie Uczestnika miało miejsce przed startem, Dowódca / Instruktor odmawia wykonania lotu a voucher uważa się za zrealizowany, bez prawa do ponownego umówienia terminu.
 2. Jeżeli po przyjeździe Uczestnika na lotnisko nie dojdzie do wykonania skoku z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie SKYDIVE.PL, Nabywcy ani Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu opłaty, kosztów dojazdu czy jakichkolwiek innych kosztów związanych z gotowością do wykonania skoku. W takiej sytuacji SKYDIVE.PL zobowiązane jest do przedłużenia terminu vouchera na skok o okres min. 3 miesięcy lub zaproponowania nowego terminu lub lokalizacji skoku.
 3. SKYDIVE.PL może odmówić wykonania skoku Uczestnikowi będącemu pod wpływem alkoholu, narkotyków lub inny podobnie działających środków, a także w przypadku gdy Uczestnik nie stosuje się do poleceń instruktora i stwarza swoim zachowaniem zagrożenie. W takiej sytuacji Nabywcy ani Uczestnikowi nie przysługuje zwrot kwoty uiszczonej za Skok tandemowy ani żadne inne roszczenia odsz­kodowawcze.
 4. SKYDIVE.PL ma prawo odmówić wykonania skoku w przypadku, jeżeli Uczestnik nie dysponuje wystarczającą – podstawową sprawnością fizyczną do jego bezpiecznej realizacji. SKYDIVE.PL ma prawo odmówić wykonania skoku, jeżeli sprawa komunikacja z Uczestnikiem nie jest możliwa. Decyzja dotycząca sprawności fizycznej, odpowiedniego ubioru oraz możliwości komunikacji należy do Instruktora i jest ostateczna.
 5. Skok tandemowy może zostać wykonany tylko przez osobę będącą w dobrym stanie zdrowia, bez przeciwwskazań do wykonywania sportów ekstremalnych. Odpowiedzialność za stan zdrowia spoczywa wyłącznie na Uczestniku. SKYDIVE.PL nie żąda żadnych zaświadczeń związanych ze stanem zdrowia Uczestnika.
 6. Uczestnik skoku tandemowego wyraża zgodę na wykonywanie skoku w bezpośrednim kontakcie fizycznym z Instruktorem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego wykonania skoku Instruktor może dotykać ciała Uczestnika, w szczególności rąk, nóg i tułowia oraz korygować pozycję Uczestnika w uprzęży.
 7. Podczas fazy swobodnego spadania oraz szybowania na czaszy, uczestnik musi być świadomy, że Instruktor, pomimo bezpośredniego kontaktu fizycznego, nie będzie w stanie udzielić Uczestnikowi fizycznej pomocy, poza sterowaniem spadochronem tandemowym.

§ 7.
Usługi dodatkowe

 1. Rejestrując się online na stronie SKYDIVE.PL na Skok tandemowy Nabywca lub Uczestnik może dokupić usługę Foto-Video (pod nazwą SELFIE, PRO, PREMIUM), która jest oddzielną usługą od Skoku tandemowego. Kupując usługę foto-video Uczestnik upoważnia SKYDIVE.PL do rejestracji jego wizerunku oraz przetwarzania go w celu przygotowania filmu dla Uczestnika, oraz w celach informacyjno-promocyjnych SKYDIVE.PL z możliwością publikacji szczególnie na stronie SKYDIVE.PL czy profilach w mediach społecznościowych. Jeżeli Uczestnik nie wyraża zgody, wówczas nie może zakupić usługi foto-video.
 2. Pomimo tego, że instruktorzy oraz kamerzyści używają sprzętu najwyższej jakości, zdarzyć się może, iż z powodu, złych warunków atmosferycznych, dużej różnic temperatur bądź ciśnień występujących podczas swobodnego spadania sprzęt zawiedzie. W przypadku braku filmu i zdjęć ze skoku lub braku filmu, Nabywcy lub Uczestnikowi (według uzgodnienia pomiędzy nimi) przysługuje zwrot pełnej kwoty za usługę Foto-Video. Zwrot nie będzie dokonywany w następujących sytuacjach:
 1. film nieznacznie odbiega od standardu jakościowego przyjętego przez SKYDIVE.PL, tj. brakuje elementów takich jak ubieranie lub lądowanie;
 2. film lub zdjęcia nie zostały wykonane ze względu na zachowanie Uczestnika niezgodne z Regulaminem lub instrukcjami przekazanymi przez Instruktora.
 1. W czasie do 5 dni kalendarzowych po wykonaniu skoku Uczestnik otrzymuje film lub zdjęcia ze swojego skoku w ramach zakupionej usługi Foto-Video. Przekazanie materiału następuje z wykorzystaniem serwisu informatycznego (mojskok.pl), do którego login i hasło Uczestnik otrzyma emailem na adres podany podczas rejestracji online na stronie SKYDIVE.PL, a jeżeli rejestracja nie obejmowała jego adresu email, na adres email podany w Oświadczenia Uczestnika Skoku Tandemowego.
 2. Przez 14 dni od daty wysyłki do uczestnika powiadomienia o dostępności materiału ze skoku jest przechowywany w archiwum SKYDIVE.PL i istnieje możliwość jego odtworzenia oraz przyjęcia reklamacji. Jeśli do tego czasu Uczestnik nie poinformował pisemnie SKYDIVE.PL na adres [email protected], o problemach z dostępem do serwisu informatycznego (www.mojskok.pl), odtworzeniem materiału lub o złej jakości nagrania, strony uznają, że Uczestnik nie zgłasza żadnych zastrzeżeń do usługi Foto-Video. Jeżeli Uczestnik nie pobrał materiału w terminie 14 dni od daty jego udostepnienia (rozumianego jako przesłanie emaila z loginem i hasłem na podany podczas rejestracji adres email Uczestnika), wówczas materiał zostanie bezpowrotnie skasowany, a Uczestnik nie może dochodzić zwrotu opłaty za zrealizowaną usługę.
 3. Jeżeli Uczestnik lub Nabywca zamówili Skok tandemowy bez usługi Foto-Video, Uczestnik może ją dokupić przed skokiem podczas rejestracji na lotnisku. Uczestnik może również dokonać zakupu usługi Foto-Video podczas rejestracji na lotnisku. SKYDIVE.PL nie gwarantuje możliwości realizacji usługi jeżeli nie została zamówiona podczas zakupu usługi (online).

§ 8.
Odstąpienie od umowy przez SKYDIVE.PL

 1. SKYDIVE.PL zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawartej z Nabywcą umowy w sytuacji, kiedy realizacja Vouchera okazałaby się niemożliwa lub łączyłaby się z rażąco wysokimi kosztami – wówczas Nabywcy zwracana jest cała uiszczona kwota, o ile nie zdecyduje się on na przedstawioną mu przez SKYDIVE.PL ofertę specjalną.
 2. Za przypadki uprawniające do odstąpienia, kiedy nie może dojść do realizacji Vouchera, lub byłoby to połączone z rażąco wysokimi kosztami, z powodów niezależnych od SKYDIVE.PL, takich jak: zaprzestanie prowadzenia działalności (np. przez podwykonawcę) i niemożność znalezienia na rynku innego, przekraczający zwykłe ryzyko biznesowe wzrost kosztów prowadzenia działalności spowodowany decyzjami organów władzy samorządowej lub centralnej, strajki, demonstracje, kataklizmy pogodowe, działalność terrorystyczna itp.
 3. SKYDIVE.PL może realizować Voucher korzystając z usług podwykonawcy. W taki przypadku regulamin niniejszy jest wiążący dla Nabywcy lub Uczestnika w zakresie wykonania skoku tandemowego, w szczególności, te postanowienia regulaminu, które odnoszą się do bezpieczeństwa i zasad realizacji.

§ 9.
Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest SKYDIVE.PL.
 2. Dane będą przetwarzane w celu umożliwienia wykonywania Skoków tandemowych, w szczególności spełnienia postanowień przepisów Załącznika 4 do rozporządzenia MTBiGM z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1497).
 3. Dane mogą być udostępniane wyłącznie Prezesowi ULC oraz organom ścigania w przypadku naruszenia przez Uczestnika przepisów lotniczych.
 4. Dane mogą być przechowywane przez okres 5 lat.
 5. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.


§ 10.
Postanowienia końcowe

 1. Nabywca oraz Uczestnik dokonując zakupu vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu.
 2. W przypadkach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają w pierwszej kolejności przepisy regulujące działalność lotniczą, następnie przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Sądem właściwym dla sporów mogących wyniknąć ze stosowania Regulaminu jest sąd miejscowo właściwy dla SKYDIVE.PL.